ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﯿﺮازی

با عرض معذرت از تمام شیرازی ها

* * ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ وﻗﺖ ﺗﻮ رو ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ، اﮔﻪ ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻤﻮ!
 
* *  دﻧﺒﺎل ﭘﻮل دوﯾﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺮﺳﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪت ﻣﯿﺎد اﮔﻪ ﺑﻬﺶﺑﺮﺳﯽ ﺑﻘﯿﻪ از ﺗﻮ!!
 
* * ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺗﻮ دل اوﻧﻮ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﯾﺎ اون دل ﺗﻮرو ﯾﺎ دﻧﯿﺎ دل ﻫﺮدوﺗﻮﻧﻮ!!
 
* * ازدواج ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ زوده ﺑﻌﺪ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ دﯾﺮ!
 
* * ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺧﻮب از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺪ از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻦ!!
 
* * ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪ از ﻫﻤﻮن اول ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎ ﺧﻮش ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮری!!
 
* * رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮن ﮐﻪﻧﻤﯿﺨﻮان دﻧﺒﺎﻟﺸﻮن ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ازﺷﻮن ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮای دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻦ!
 
* * دﻧﺒﺎل ﺷﻬﺮت رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺗﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺸﺪی ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﻘﯿﻪ رو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ وﻗﺘﯽﺷﺪی ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ!
 
* * اﻧﻘﻼب ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮری و دﺷﻤﻦ اﻋﺪاﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺸﯽ و دوﺳﺖ اﻋﺪاﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!

* * مطلب گذاشتن تو وبلاگ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدﺷﻮن برا بقیه ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﻧخونده لایک می زنن که می فهمی و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری!

/ 52 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
السا

ایول عجب فیلسوف با حالی [نیشخند][خنده][خنده]

مهرنوش

تا حالا با این دید به زندگی به نگاه نکرده بودم اما الان که خوندم دیدم واقعا راست میگید! واقعا همه چی بی فایده س![نیشخند]

ریحانه

سلام منم شیرازیم بهم برخورد! خخخخخخ شوخی کردم به وب منم سربزن eshghehmeshki.blogfa.com

آرزو (دل زخمي)

آخري رو عجيبـــــــــ باهات موافقمــــــــــ[عصبانی][کلافه]

آرزو (دل زخمي)

از وقتی شنیدم زندگی چشم به هم زدنی است ، دیگر پلک نمی زنم.[گل]

آرزو (دل زخمي)

ممنونم كه به وبم سرميزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي[قلب] ايام بكامــــــ[گل]

maryam

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم ، شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم، اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت!

saeed

سلام اولا بابت این که چن وقتی نبودم عذر خواهم و در ثانی اومدم ی سر بزنم و برم ایشالا کامل که مستقر شدم میام سراغت[چشمک] در ضمن علی جان .......[کلافه][سوال] بالاخره چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟