تقسیم بندی سرمایه ها

الف ) سرمایه مادی یا اقتصادی : شامل دارایی های مالی و زیرساخت های مادی است .

ب ) سرمایه انسانی : مهارت های و توانایی افراد است که کسب کرده اند مانند توانایی کلامی و ارتباطی ،اعتماد به نفس قدرت رهبری  از این توانایی ها می توان بعنوان ابزار و محملی برای رشد و توسعه سرمایه اجتماعی استفاده کرد .

ج) سرمایه فرهنگی : مجموعه ای از دانش و توانایی های شناختی مدنظر است که در شکل کالاها و ابزار های فرهنگی متجلی می شود این کالاها بر روابط اجتماعی و ساختی شبکه پویا و کارآمد اجتماعی اثر گذار است صورت دیگر سرمایه فرهنگی خود را بیشتر در عادات و نگرش هایی افراد جامعه نمایان می سازد  مثل احساس مفید بودن ،توانایی ابراز وجود و اظهار نظر و مهارت های دیگر از این دسته اند .

د) سرمایه اجتماعی :

تعاریف سرمایه اجتماعی  :


فوکویاما مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود .

کلمن : سرمایه اجتماعی ،عنوانی است برای آن دسته از منابع اجتماعی _ساختاری که دارایی فرد محسوب می شود.

 جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی : عبارت است از روابط دوجانبه ،تعاملات و شبکه هایی که در میان گروههای انسانی پدیدار می گردند .

بانک جهانی : سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی ، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها گردد .

به طور کلی سرمایه اجتماعی: منابع در دسترس هستند نظیر اطلاعات ،اندیشه ها ،راهنماییها ،فرصت کسب و کار سرمایه های مالی ،قدرت و نفوذ ،پشتیبانی احساسی ،خیر خواهی ،اعتماد و همکاری.

تاریخچه : قبل از سال 1916 در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ورجینیای غربی برای نخستین بار مطرح شد.اما تا سال 1960 که توسط جین جاکوب دربرنامه ریزی شهری به کاربرده شده مغفول مانده تا دهه 1970 توسط لوری وارد عرصه اقتصاد شددر دهه 1980 توسط جمیز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورد استقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی بحثی قوی و پر شور در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی مطرح کرد .