اثبات علمی هر که سوادش کمتر درآمدش بیشتر

از قدیم گفته اند وقت طلاست، به عبارت دیگر : زمان = پول : معادله 1 

همین طور گفته اند توانا بود هرکه دانا بود، یعنی : توان = علم : معادله 2 

می دانید که: 
زمان / کار = توان: معادله 3 

با جای گذاری معادله 1 و 2 در معادله سوم به این معادله می رسیم: ...
پول / کار = علم 

که می توانیم آن را به این صورت بازنویسی کنیم: 
علم/ کار = پول 

بنابراین: 
Lim (پول) = ∞ 
0→ علم 

یعنی هرچه علم و سوادت کم تر باشد درآمدت بیشتر است، و این هیچ ربطی به مقدار کار انجام شده ندارد ! 

به عبارت دیگر وقتی علمت به سمت صفر میل کند، پولت به بی نهایت خواهد رسید